แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

A ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร

1. การยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร กรณีขอใหม่/เพิ่มประเภท/ย้ายสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดสถานที่ผลิตอาหาร/เพิ่มลดเครื่องจักร/ยกเลิกประเภทอาหารที่มีผลกับแบบแปลนและเครื่องจักร ให้ยื่น “คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร”  (pdf)
1.1 แบบตรวจสอบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร (pdf)  

 ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหาร

2.1 กรณีเข้าข่ายโรงงาน

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ผลิต(ขอใหม่) (pdf) 
 2. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ผลิต(กรณี ขอเพิ่มประเภท) (pdf)  
 3. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) (pdf)
 4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
  1. กรณีแก้ไข ขื่อที่อยู่   (pdf)  (excel)
  2. กรณี แก้ไข ขื่อผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  (excel)
  3. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย (pdf)  (excel)
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) (pdf)  (excel)
  5. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ 
  6. กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร ,กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร (pdf) (excel)
  7. กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร (pdf) (excel)
  8. กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร (pdf) (excel)
  9. กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร  (pdf)  (excel)
 5. ใบปะหน้า (pdf)
 6. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf(word)
 7. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง  (word)
 8. หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเรื่องผ่านระบบ E-submission (pdf) 
 9. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่องผ่านระบบE-submissionสำหรับผู้ดำเนินกิจการ(pdf)
 10. คำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร อ1   (pdf)  (word)
 11. คำขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร อ5 (pdf) (word)
 12. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร (pdf)
 13. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.4  (pdf) (word)
 14. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร ส.4  (pdf)
 15. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

2.2 ผลิตอาหารกรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) ขอเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (ผลิตขอใหม่)  (pdf) 
 2. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) (pdf)  เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 3. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  (pdf)
 4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) แก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
  1. กรณีเพิ่มประเภท (pdf)  (excel)
  2. กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร  (pdf) (excel)
  3. กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร ,กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร (pdf)  (excel)
  4. กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร (pdf) (excel)
 5. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

B ขั้นตอนการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ(คลิก) – ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ขอใหม่) (pdf) (excel)
 2. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มประเภท) (pdf)
 3. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
 5. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  1. กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร (pdf)
  2. กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
  3. กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (pdf)
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล) (pdf)
  5. กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
  6. กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร  (pdf)
  7. กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร
  8. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
 6. ใบปะหน้า (pdf)
 7. หนังสือมอบอำนาจ  (pdf)  (word)
 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
 9. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ/เพิ่มประเภทอาหารนำสั่ง อ.6 (pdf) (word)
 10. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (pdf) (word)
 11. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ อ.9 (pdf) (word)
 12. คำขอย้ายสถานที่นำเข้า อ.10 (pdf) (word)
 13. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ ส.5 (pdf) (word)
 14. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

 


เมื่อได้รับ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 3 : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร

C การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร/แก้ไขเลขสารบบอาหาร คลิก

D การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ คลิก

 เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s