แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

แบบฟอร์มงานเครื่องสำอาง

ขั้นตอนการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง ด้วยระบบ E-Submission

 1. ขอประทับตราหนังสือมอบอำนาจและขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ*
 • ให้ผู้ประกอบการดาวโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุมัติสิทธิ์แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้กรอกข้อมูลสูตรในเว็บไซต์เองได้
 1. ผู้ประกอบการขอ ID ด้วยตนเอง โดยเข้าไปสมัครที่ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พิมพ์ https://www.egov.go.th  (คู่มือการสมัครอยู่ด้านล่าง * )
 2. ผู้ประกอบการมารับรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จะสอนการกรอกข้อมูลของเครื่องสำอางในเว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจดแจ้งในระบบด้วยตนเองได้

*การขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ

 1. ชุดเอกสารสำหรับยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ  (word)  (pdf)

คู่มือและโปรแกรมสำหรับติดตั้งเพื่อใช้งานระบบ E-Submission

ให้ผู้ประกอบการติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อรองรับการใช้งานด้วยระบบ E-Submission

 • โปรแกรม Adobe Reader DC  >>>Download<<<
 • ฟอนต์แพ็ค (Font Pack) สำหรับ โปรแกมAdobe Reader DC  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows  >>>Download<<<
 • โปรแกรมMozilla Firefox สำหรับ Windows 64 bit  >>>Download<<<
 • ฟอร์น TH Sarabun >>>Download<<<
 • คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox  >>>Download<<<
 • คู่มือการแก้ไขอีเมล์ของ Openid  >>>Download<<<
 • คู่มือการสมัคร Open ID *  >>>Download<<<

การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอาง

 1. ใบตรวจรับเอกสารการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอาง (word)
 2. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ (word)  (pdf)