แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการสถานพยาบาล

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก

 แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

 1. สรุปเอกสารที่ต้องยื่นและข้อสอบเปิดคลินิก(pdf)
 2. หลักฐานการรับคำขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (word) (pdf)
 3. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล(word)
 4. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม(pdf)
 5. คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล(pdf)
 6. คำขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ (pdf)
 7. ขอเปลี่ยนเวลาทำการคลินิก (pdf)
 8. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล (word)
 9. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลดำเนินการสถานพยาบาล (pdf)
 10. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตสถานพยาบาล (pdf)
 11. คำขอเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (word) (pdf)
 12. คำขอลดหรือเพิ่มแผนกบริการสถานพยาบาล (pdf)
 13. คำขอเพิ่มแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล (pdf)
 14. คำขอใบแทนใบประกอบกิจการสถานพยาบาล (pdf)
 15. ขอเปิดคลินิกในโรงงาน (word)
 16. ขอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (pdf)
 17. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม  (word) (pdf)
 18. แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรม (word)  (pdf)
 19. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (pdf)
 20. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย (pdf)
 21. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (pdf)
 22. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์ (pdf)
 23. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน (pdf)
 24. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค (pdf)
 25. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก (pdf)
 26. แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก (pdf)
 27. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด (pdf)
 28. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (pdf)
 29. แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์ (pdf)
 30. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์(pdf)
 31. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด(pdf)
 32. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (word)   (pdf)
 33. รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล(pdf)
 34. แบบฟอร์มแจ้งเลิกกิจการ (word) (pdf)
 35. คำขอโอนกิจการ (word)