แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวด,สปา)

เอกสารขึ้นทะเบียนตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
(สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานก่อนวันที่ 27 กันยายน2559)

 1. คำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (คลิก)
 2. แบบหลักฐานการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (คลิก)
 3. คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (คลิก)
 4. แบบหลักฐานการรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (คลิก)
 5. คำขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ (คลิก)
 6. แบบหลักฐานการรับคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  (คลิก)

การขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสุขภาพ

 1. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ขอใหม่) สสธ – 1 (pdf)
 2. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ต่ออายุ) สสธ – 2 (pdf)
 3. แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ สสธ – 3 (pdf)
 4. แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ สสธ – 4 (pdf)
 5. แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย สสธ – 5 (pdf)
 6. ทะเบียนประวัติผู้ให้บริการและพนักงาน สสธ – 6 (pdf)
 7. แบบลงทะเบียนผู้รับบริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สสธ – 7 (pdf)

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ สถานบริการตามมาตรา 3(3)(ข) ตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546) ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต (แต่กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน) กำหนดให้ต้องมีลักษณะสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพ และเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญํติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) และเนื่องจากกิจการกลุ่มดังกล่าว มีลักษณะการใช้สถานที่ อุปกรณ์ น้ำใช้ และอื่นๆ ที่ถูกควบคุมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ซึ่งการควบคุมดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล

รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ newbig