แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

แบบฟอร์มงานยา            แบบฟอร์มสถานพยาบาล          แบบฟอร์มงานวัตถุอันตราย/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์           งานแพทย์แผนไทย 

 แบบฟอร์มงานด้านอาหาร

    ผลิตอาหาร

 1. ใบปะหน้าการขออนุญาตเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท (pdf) (word)
 2. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง
 3. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (word)
 4. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร_อ1 (word)
 5. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร
 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ3
 7. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ4 (word)
 8. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร_ส4
 9. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ1 เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 10. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ2
 11. คำขอยกเลิกใบอนุญาต

   การขอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)

 1. ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ – ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. ใบปะหน้าการขออนุญาตเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท (pdf) (word)
 3. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (อ6) (pdf) (word)
 4. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (pdf) (word)
 5. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ (อ9) (pdf) (word)
 6. คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้า (อ10) (pdf) (word)
 7. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (ส5) (pdf) (word)
 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
 9. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf) (word)
 10. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

เมื่อได้รับ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร, สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร, สำหรับอาหารกลุ่ม 3 : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร ต่อไป

   ขึ้นทะเบียน / จดทะเบียน / แจ้งรายละเอียด ขอรับเลขสารบบอาหาร

 1. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง
 2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (word)
 3. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร_อ17
 4. ใบรับรองแก้ไขคำขอใช้ฉลากขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
 5. คำขอใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับ_อ20
 6. คำขออนุญาตใช้ฉลาก_สบ3
 7. แบบฟอร์ม สบ 5 (แบบใหม่  update12 พ.ย. 2557) (pdf) (word) เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 8. ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ (pdf(word)
 9. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) (pdf) (word)
 10. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ. 5-2) (pdf) (word)
 11. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3) (pdf) (word)
 12. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4) (pdf) (word)
 13. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (5-5) (pdf) (word)
 14. แบบแก้ไขรายละเอียดของอาหาร สบ. 6 (pdf) (word)

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการงานอาหาร

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรรู้
 2. แบบตรวจGMPอาหาร
 3. แบบตรวจGMPน้ำดื่ม
 4. แบบตรวจGMPอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
 5. คู่มือผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุฉบับการ์ตูน

 

แบบฟอร์มงานยา,งานสถานพยาบาล,วัตถุอันตราย,เครื่องสำอาง, เครื่องมือแพทย์,งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,การขอรับรองมาตรฐานสปา โปรดคลิก

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: