แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก

ผลิตอาหาร

ระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตอาหาร (ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารและยื่นขอเลขอย.)
ก่อนการยื่นขออนุญาต จะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของประเภทอาหารที่จะขออนุญาต
กรณีไม่ทราบ ให้สอบถามประเภทอาหารได้จาก งานสอบถามประเภทอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร  0-2590-7177 , 0-2590-7178

กรณีเข้าข่ายโรงงาน

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ผลิต(ขอใหม่) (pdf) (excel)
 2. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ผลิต(กรณี ขอเพิ่มประเภท) (pdf)  (excel)
 3.  แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) (pdf)  (excel)
 4.   แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
  1. กรณีแก้ไข ขื่อที่อยู่   (pdf)  (excel)
  2. กรณี แก้ไข ขื่อผู้ดำเนินกิจการ (pdf)  (excel)
  3. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย (pdf)  (excel)
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) (pdf)  (excel)
  5. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (excel)
  6. กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร ,กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร (pdf) (excel)
  7. กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร (pdf) (excel)
  8. กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร  (pdf)  (excel)
 5. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) แก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
  1. กรณีเพิ่มประเภท (pdf)  (excel)
  2. กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร  (pdf) (excel)
  3. กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร ,กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร (pdf)  (excel)
  4. กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร (pdf) (excel)
 6. ใบปะหน้า (pdf)
 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ  (word) (pdf)
 8. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง  (word)
 9. หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเรื่องผ่านระบบ E-submission (pdf)    new_01
 10. หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเรื่องผ่านระบบ E-submission สำหรับผู้ดำเนินกิจการ (pdf)   new_01
 11. คำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร อ1   (pdf)  (word)
 12. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร (pdf)
 13. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.4  (pdf) (word)
 14. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร ส.4  (pdf)
 15. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) ขอเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (ผลิตขอใหม่) (pdf)  (excel)
 2. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) (pdf)  เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 3. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  (pdf)
 4. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ก่อนการยื่นขออนุญาต จะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของประเภทอาหารที่จะขออนุญาต
กรณีไม่ทราบ ให้สอบถามประเภทอาหารได้จาก งานสอบถามประเภทอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร  0-2590-7177 , 0-2590-7178

 1. ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ – ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ขอใหม่) (pdf) (excel)
 3. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มประเภท) (pdf)
 4. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
 5. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
 6. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  1. กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร (pdf)
  2. กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
  3. กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (pdf)
  4. กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล) (pdf)
  5. กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (pdf)
  6. กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร  (pdf)
  7. กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร
  8. กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
 7. ใบปะหน้า (pdf)
 8. หนังสือมอบอำนาจ  (pdf)  (word)
 9. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
 10. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ/เพิ่มประเภทอาหารนำสั่ง อ.6 (pdf) (word)
 11. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (pdf) (word)
 12. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ อ.9 (pdf) (word)
 13. คำขอย้ายสถานที่นำเข้า อ.10 (pdf) (word)
 14. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ ส.5 (pdf) (word)
 15. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

เมื่อได้รับ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร,

สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร, สำหรับอาหารกลุ่ม 3 : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร

   ขึ้นทะเบียน / จดทะเบียน / แจ้งรายละเอียด ขอรับเลขสารบบอาหาร

 1.  แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) คำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5) (pdf) (excel)
 2.  แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) คำขอการแก้ไข (สบ.6) (pdf) (excel)
 3.  แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) คำขอจดทะเบียนอาหาร(สบ.5)/ คำขอแก้ไข (สบ.6)ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (pdf) (excel)
 4. ใบปะหน้า(pdf)
 5. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่องขอรับเลขสารบบอาหาร (pdf) (word) 
 6. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
 7. แบบฟอร์ม สบ 5 (แบบใหม่  update12 พ.ย. 2557) (pdf) (word) เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 8. ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ (pdf(word)
 9. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) (pdf) (word)
 10. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ. 5-2) (pdf) (word)
 11. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3) (pdf) (word)
 12. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4) (pdf) (word)
 13. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (5-5) (pdf) (word)
 14. แบบแก้ไขรายละเอียดของอาหาร สบ. 6 (pdf) (word)
 15. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุสีผสมอาหาร (excel) (pdf)
 16. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารอ17 (pdf) (word)
 17. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง(Checklist) วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุสีผสมอาหาร (excel)  (pdf)
 18. คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร (pdf) (word) 
 19. คำขอใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับ (pdf)
 20. คำขออนุญาตใช้ฉลาก สบ.3 (pdf)
 21. การยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหาร สบ.7 ต้องยื่นผ่านระบบ E-submission คลิก

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร

 1. คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร ฆอ.1   (pdf)   (word)

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการงานอาหาร

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรรู้
 2. แบบตรวจGMPอาหาร
 3. แบบตรวจGMPน้ำดื่ม
 4. แบบตรวจGMPอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
 5. คู่มือผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุฉบับการ์ตูน
 6. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี GMP
 7. แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบการน้ำดื่ม
  1. บันทึกและรายงานที่ใช้ในการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.3(50)
  2. แบบรายงานการล้างย้อน
  3. แบบบันทึกการล้างอุปกรณ์
  4. บันทึกการตรวจสอบหลังล้างถังบรรจุเก่า
  5. แบบรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการล้าง
  6. บันทึกการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การกรอง
  7. บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการผลิตประจำวัน
  8. บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการผลิตประจำปี
  9. แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบด้วยชุดทดสอบคลอรีน
  10. รายงานการตรวจคุณภาพน้ำบรรจุขวดหรือถังพร้อมจำหน่าย
  11. บันทึกการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในมือและภาชนะบรรจุด้วย Swab test
  12. บันทึกความสะอาดอาคาร
  13. บันทึกการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง
  14. รายงานการบรรจุและตรวจสอบหลังบรรจุน้ำดื่ม
  15. รายงานการจำหน่ายน้ำดื่ม

 เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s