แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

แบบฟอร์มขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร คลิก

ระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตอาหาร (คลิก) (กรุณาศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร และยื่นขอเลขอย.ก่อนการยื่นขออนุญาต) กรณีไม่ทราบประเภทอาหาร ให้ยื่นสอบถามประเภทอาหารได้จาก งานสอบถามประเภทอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร  0-2590-7177 , 0-2590-7178  แบบฟอร์มสอบถามประเภทอาหาร (คลิก)

แบบฟอร์มขออนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร คลิก

ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (คลิก) – ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีไม่ทราบประเภทอาหาร ให้ยื่นสอบถามประเภทอาหารได้จาก งานสอบถามประเภทอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร  0-2590-7177 , 0-2590-7178  แบบฟอร์มสอบถามประเภทอาหาร (คลิก)

แบบฟอร์มสำหรับขอรับเลขสารบบอาหาร คลิก

 จะยื่นขอรับเลขสารบบอาหารได้จะต้องได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรก่อน

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก 

                    (สสจ.เปิดรับต่ออายุช่วงเดือน กลางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี)

เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ download ได้ คลิก

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s