แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการสถานพยาบาล

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุ คลิก

 แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

 1. ชุดคู่มือขออนุญาตคลินิก(word)
 2. สรุปเอกสารที่ต้องยื่นและข้อสอบเปิดคลินิก(pdf)
 3. หลักฐานการรับคำขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (สำหรับเจ้าหน้าที่) (word)
 4. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล(word)
 5. เอกสารเพิ่มกรณีขอเปิดคลินิกไตเทียม(pdf)
 6. คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล(pdf)
 7. คำขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ(pdf)
 8. ขอเปลี่ยนเวลาทำการคลินิก(pdf)
 9. คำขอโอนกิจการสถานพยาบาล(word)
 10. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลดำเนินการสถานพยาบาล(pdf)
 11. คำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาตสถานพยาบาล(pdf)
 12. คำขอเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (word) (pdf)
 13. คำขอลดหรือเพิ่มแผนกบริการสถานพยาบาล(pdf)
 14. คำขอเพิ่มแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล(pdf)
 15. คำขอใบแทนใบประกอบกิจการสถานพยาบาล(pdf)
 16. ขอเปิดคลินิกในโรงงาน(word)
 17. ขอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(pdf)
 18. แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม(pdf)
 19. แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรม(pdf)
 20. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนไทย(pdf)
 21. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกแผนไทยประยุกต์(pdf)
 22. แนวทางการตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน(pdf)
 23. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค(pdf)
 24. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก(pdf)
 25. แบบบันทึการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก(pdf)
 26. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด(pdf)
 27. แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(pdf)
 28. แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์(pdf)
 29. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์(pdf)
 30. แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด(pdf)
 31. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์(pdf)
 32. รายการยาสามัญประจำบ้านสำหรับคลินิกการพยาบาล(pdf)
 33. แบบฟอร์มแจ้งเลิกกิจการ(pdf)
 34. คำขอโอนกิจการ(word)