แบบฟอร์มวัตถุออกฤทธิ์/วัตถุเสพติด(สถานพยาบาล/รพ.)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แจ้งแนวทางใหม่ในการออกใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามข้อพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทำให้เดิมใบอนุญาตเป็นแบบควบรวมวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4 ไว้ในฉบับเดียว จะต้องเปลี่ยน เป็นแยกใบอนุญาตหนึ่งฉบับต่อหนึ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์

ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบในการยื่นคำขออนุญาตครอบครองใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ มายื่นผ่านระบบ E-submission ดังนั้นจึงขอเรียนว่า

 1. ใบอนุญาตครอบครองใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2,3,4 ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะไม่มีการต่ออายุ
 2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ จะต้องยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ซึ่งมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้
  1. ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานในระบบ
   1. กรณีระบบปฏิบัติการ window ต้องเป็น xp ขึ้นไป 
   2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Mozilla Firefox ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการตั้งค่า  หรือ download จาก mozilla.org 
   3. โปรแกรม Adobe Reader (version 10.0 ขึ้นไป สำหรับ window xp  คลิก)  
   4.  สำหรับ window 7 ขึ้นไปใช้โปรแกรม Adobe Reader DC  ดาวน์โหลดที่นี่ (ใช้ Version นี้ ห้าม Update)
   5. Font ที่รองรับ
    1. FontPack ดาวน์โหลด ที่นี่ (หมายเหตุ : จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะติดตั้ง FontPack)
    2. Font TH-Sarabun ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการติดตั้ง
  2. สมัครใช้ Open ID (คู่มือการสมัครใช้ Open ID)
  3. ยื่นเอกสารคำขอเปิดสิทธิ์การเข้าใชงานระบบ E-submission  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (คลิกdownloadแบบฟอร์มการยื่นขอเปิดสิทธิ์) 
  4. เข้าใช้ระบบ E- Submission (คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การยื่นคำขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์) ผ่านเวปไซด์ privus.fda.moph.go.th เลือกเข้าในสถานะบุคคลทั่วไป
  5. ผู้ขออนุญาตจะต้องขออนุญาตครอบครองใช้ประโยชน์คำขอละ 1 ประเภท 

แบบฟอร์มวัตถุเสพติดสถานพยาบาล/รพ.

 1. คำขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ  (word)  (pdf)
 2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก สำหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ (word)  (pdf)
 3. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (word)  (pdf)

 เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก

Advertisements