แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด(ร้านยา)

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (pdf)
  2. เอกสารที่ใช้และคำขอต่ออายุใบอนุญาต ขาย/นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3หรือประเภท 4 ,     ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายยาเสพติดประเภท 3 , ขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งตรง  (word)
  3. สำหรับใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ของสถานพยาบาลต่าง ๆ  โปรดคลิก