ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
  2. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.3 (word)
  3. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร อ.8 (word)
  4. รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาต่ออายุ (word)

 

ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร