ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ ,นำสั่งยาแผนปัจจุบัน

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ ,นำสั่งยาแผนปัจจุบัน (pdf)
  2. แบบ ยบ.13  (word)
  3. แบบ นย.9 (word)
  4. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ยบ.12 (pdf)
  5. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ นย.7 (word)