ต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (pdf)
  2. แบบ ขย.15 (pdf)
  3. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ขย.14  (word)
  4. เอกสารเพิ่มเติมกรณีประสงค์แก้ไขใบอนุญาตในช่วงต่ออายุ (word)
  5. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ขย.17 (pdf)
  6. คำขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ ขย.16 (pdf)