ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร

 1. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(อ่าน)
 2. การเลือกบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีมอย่างปลอดภัย (อ่าน)
 3. ฉลากโภชนาการอ่านให้เป็นเห็นประโยชน์(อ่าน)
 4. ใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างไร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (อ่าน)

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 1. การเลือกซื้อเครื่องสำอางควรดูรายละเอียดบนฉลาก (อ่าน)

คู่มือความรู้ทั่วไป

 1. คู่มือเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย (อ่าน)
 2. คู่มือผู้บริโภค ตอน ใช้ยาอย่างไร ปลอดภัยภัยแน่นอน

เอกสารประกอบการอบรม อย.น้อยเครือข่าย ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 1. เอกสารประกอบการบรรยายความรู้เรื่องฉลากอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม (อ่าน)
 2. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อ่าน)
 3. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องอาหารเพื่อโภชนาการสมวัย (อ่าน)

เอกสารประกอบการอบรม อย.น้อย เครือข่าย ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คลิก)
 2. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องพิษภัยสารปนเปื้อนและแนวทางการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อน (คลิก)
 3. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร(คลิก)
 4. แบบประเมิน อย.น้อย (คลิก)

เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

 1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงาน อย.น้อย (คลิก)
 2. เอกสารประกอบคำบรรยายสุขาภิบาลอาหาร