คำถาม-คำตอบเบื้องต้น

Q หากซื้อสินค้าอาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) แล้ววมาแบ่งบรรจุใหม่จะต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่อีกหรือไม่
A ต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ “ผลิต” หมายความว่าทำ ผสม ปรุงแต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุดด้วย ดังนั้นหากสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.๑) แต่ถ้าสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรไม่ถึง ๕ แรงม้า และคนงานไม่ถึง ๗ คน ต้องยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.๑) เมื่อได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามประเภทอาหารที่ขอแบ่งบรรจุด้วย

Q จะขอใช้สถานที่ผลิตอาหารร่วมกับที่พักอาศัยได้หรือไม่
A กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาอนุญาตได้ หากมีการแบ่งกั้นบริเวณผลิตอาหาร ให้แยกเป็นสัดส่วนไม่เป็นทางเดินผ่านไปสู่บริเวณอื่น และต้องมีพื้นที่ผลิตเพียงพอเหมาะสม

Q การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร ดำเนินการอย่างไร
A ใบอนุญาตผลิตอาหาร / ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สาม โดยกำหนดให้มีการต่ออายุตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน จนถึงก่อนสิ้นปี

Q ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร คิดอย่างไร
A อัตราค่าธรรมเนียมของการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จะเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆ (กรณีไม่มีการเพิ่มเติม หรือลดกำลังเครื่องจักรหรือจำนวนคนงาน)
อัตราค่าธรรมเนียมของการต่ออายุใบอนุญาตนำสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เท่ากับ ๑๕,๐๐๐ บาท

Q หากได้รับใบอนุญาตแบบ สบ.๑ โดยผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แล้วจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่
A ไม่ได้ เพราะการอนุญาตเกี่ยวกับอาหารเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลตามเลขที่ใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้นจึงไม่อาจโอนสิทธิ์ให้แก่กันได้ จะต้องยื่นขออนุญาตแบบ สบ.๑ ใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ยกเลิก สบ. ๑ เดิม

33 thoughts on “คำถาม-คำตอบเบื้องต้น

 1. เรา เป็นผู้ผลิตมีหมายเลข อย.แล้ว แต่ลูกค้าต้องการไช้แบรนด์ตัวเองแต่ใช้หมายเลขผลิต ของ เรา ได้ หรือไม่

  • ในกรณีผู้ผลิตมีเลขสถานที่แล้ว สามารถขอเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ได้หลายตัวนะคะ แต่ต้องติดต่อที่ อย. หรือ สสจ.ในจังหวัดที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่และแสดงฉลากให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 2. การยื่นขอเลขอย.หรือขออนุญาตแบ่งบรรจุ สามารถยื่นได้ที่สาธาณสุขจังหวัดได้มั้ยค่ะ

  • มีเงื่อนไข 2 ประการที่ขอได้นะคะ
   1 สถานที่ผลิต/แบ่งบรรจุตั้งอยู่ในจังหวัด
   2 ประเภทของอาหารเป็นประเภทที่ อย มอบอำนาจให้จังหวัดนะคะ สอบถามประเภทอาหารได้ทางโทรศัพท์ 0 2389 5980 ค่ะ

 3. แชมพู (Shampoo)หรือยาสระผม(ใช้ทำความสะอาดผมและหนังศรีษะ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ขจัดรังแค) ปัจจุบันจัดเป็นเครื่องสำอางประเภทใดครับ ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีคะ อยากสอบถามว่า
  1. ถ้าเรามีใบ Cert.GMP ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำเป็นต้องขอใบประเมิน GMP จากสาธารณสุขด้วยมั้ยคะ(แต่ว่ามีใบอนุญาติผลิตอาหารจากสาธารฯแล้วคะ) เพราะเห็นว่าจะมีการถ่ายโอนให้เอกชนแล้ว ถือใบเดียวได้มัยคะ
  2.จำเป็นต้องโชว์ข้อความ ผ่านการประเมิน GMP บนฉลากอาหารมั้ยคะเมือผ่านการประเมินแล้ว

  • ขอตอบแบบนี้นะคะ
   1. การผลิตอาหารที่ต้องผ่าน GMP กฎหมาย เป็นไปตามประเภทอาหารค่ะ (แล้วแต่ประเภทที่ขออนุญาตผลิต) อันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในปีที่ใบอนุญาตผลิตอาหารจะหมดอายุ
   2. การได้มาซึ่ง Certificate เป็นตามที่ทางบริษัทฯต้องการไม่ขึ้นกับกฎหมาย

 5. รายการยาควบคุมพิเศษ ที่ขายได้ในร้านยา ขย1 มีอะไรบ้างคะ

  • ยาควบคุมพิเศษ ที่ขายในร้านขายยาได้จะต้องเป็นการขายยาควบคุมพิเศษตามใบสั่งแพทย์ และจัดทำรายงานตามที่อย.กำหนดเท่านั้นค่ะ

 6. ผู้นำเข้า สินค้าประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องส่งตัวอย่างฝาขวดพลาสติก เพื่อตรวจวิเคราะห์ หรือไม่ค่ะ

 7. อยากแบ่งอาหารเสริม (วิตามินซี) ขาย โดยยี่ห้อที่จะแบ่งขายนั้นมี อย. อยู่แล้ว เราจะต้องขอเพิ่มมั้ยค่ะ
  ซึ่งการแบ่งขายนั้นใช้สถานที่ที่อยู่อาศัย ใช้คน 2 คนในการบรรจุ ไม่ใช้เครื่องจักร

  • กรณี การขออนุญาตแบ่งบรรจุ จะต้องขออนุญาตผลิตอาหาร (มีการตรวจสถานที่ และจะต้องมีสัญญาระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้แบ่งบรรจุ เพื่อแสดงว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์รับทราบว่าจะมีการนำมาแบ่งบรรจุ) และขอขึ้นเลขสารบบอาหารใหม่เป็นของเรา จะให้ของเดิมไม่ได้

 8. การขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบ่งบรรจุ) ไม่จำเป็นต้องใช้ CERT. GMP ใช่มั้ยคะ

  • การผลิตอาหาร แม้จะเป็นกรณีแบ่งบรรจุ ถ้าเป็นประเภทอาหารที่เข้าข่ายต้องตรวจ GMP ก็ต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP ค่ะ

 9. เราเป็นนำเข้าและจัดจำหน่าย อยู่คนละจังหวัดกับผู้ผลิต
  ต้องการให้ผู้ผลิต ซึ่งมีหมายเลข อย.แล้ว ผลิตสินค้าให้กับเราโดยใช้เป็นแบรนด์ของเราเอง

  เราสามารถที่จะขอหมายเลข อย. เป็นของเราเอง ได้หรือไม่ และ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  • เลข อย. จะผูกอยู่กับสถานที่ผลิต หมายความว่าถ้าจ้างผลิต ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นขอเลขอย.
   แต่หากประสงค์จะให้ใช้ตราสินค้าของเรา ให้ทำหนังสือยินยอม ก็สามารถขึ้นเลข อย.ได้ แต่เลขอย. จะเป็นของผู้ผลิต

 10. สวัสดีค่ะ หากหนูทำสบู่จากกากกาแฟขาย หนูต้องดำเนินยื่นขออนุญาติอะไรบ้างคะ

  • ขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง และยื่นจดแจ้งเครื่องสำอาง ติดต่อได้ที่ สสจ.สมุทรปราการ 0 2389 5980 ต่อ 106 สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้ได้จากเวปไซด์ส่วนของเอกสารสำหรับผู้ประกอบการ

 11. ขออนุญาตสอบถามนะคะ
  คือว่าจะขอยื่นขอ อย.กับทาง สสจ. สมุทปราการ
  ก่อนอื่นเตรียมเอกสารสแกนไปตรวจก่อนเบื้องต้นได้ไหมคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเอกสารถูกต้องแล้วจะได้ไปยื่นในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการสะดวกและประหยัดเวลาไม่ทราบสามารถทำได้ไหมคะเพราะยังไม่เคยขอยื่นนะคะกลัวเสียเวลาในการเดินทางบ่อย ๆ นะคะ

  • การยื่นขอเลข อย. มี 2 ขั้นตอน
   1. การยื่นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ผลิตหรือนำสั่งอาหาร
   2. การยื่นคำขอเลข อย. ทั้งนี้ (ต้องดูว่าเป็นอาหารประเภทใด)

   รบกวนโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 0 2389 5980 ต่อ 106,107,109

 12. 1.จะผลิตชาผักเชียงดา โดยอบให้แห้ง ทำเป็นซองสำหรับชงแบบชา ต้องขออนุญาตอาหารประเภทใด
  2.ต้องตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง
  3.ฉลากอ้างอิงงานวิจัยว่าใช้ลดน้ำตาลในเลือด ได้หรือไม่

  • กรุณายื่นสอบถามประเภทอาหารที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 2590 7187-8 ,0 2590 7357

   การกล่าวอ้างบนฉลากไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่าความเป็นอาหารได้ หากกล่าวอ้างเกินจะเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นอาหาร เว้นแต่จะยื่นขึ้นทะเบียนเป็นยา การแสดงฉลากเป็นไปตามข้อกำหนดของ อย. ค่ะ

  • สบ.1 ไม่่ต้องต่ออายุ แต่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร ทุก 1-2 ปี ค่ะ

 13. สอบถามค่ะ หากใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักหมดอายุ เราต้องขอใหม่เลยใช่ไหมคะ และถ้าขอใหม่เราสามมารถใช้เลขเดิมได้หรือไม่คะ

  • ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องต่ออายุก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากมายื่นต่ออายุล่าช้า มีค่าปรับเป็นรายวันค่ะ
   กรณีไม่ได้นำหรือสั่งแล้วต้องแจ้งยกเลิกก่อน 31 ธันวาคมของปีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

   • ไปติดต่อที่ อย. แล้ว ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทำเรื่องขอใหม่เนื่องจากหมดอายุแล้ว แต่อยากทราบว่าถ้าทำใหม่แล้วมีวิธีทำใหม่แต่ของเป็นเลขเดิมได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 14. สอบถามค่ะ
  หากจะทำสบู่ขาย และผลิตในบ้านของตัวเองที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถมาจดแจ้งที่ สสจ. สมุทรปราการได้หรือไม่ค่ะ

  • ไม่ได้ค่ะ กรณีสถานที่ผลิตอยู่กรุงเทพ ต้องไปติดต่อขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอางที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ เท่านั้นค่ะ

 15. ไม่ได้ค่ะ เลขสารบบอาหาร หรือ เลขอย. มีการเรียงลำดับตามแต่ละปีที่ได้รับอนุญาต นะคะ

 16. สวัสดีค่ะ
  พอดีเป็นบริษัทนำเข้า เคยจดแจ้ง อย. ในเขตสมุทรปราการแล้ว ในอนาคตบริษัทจะย้ายไปอยู่ในเขตกรุงเทพ อยากทราบว่า ต้องจดแจ้ง อย.ใหม่ทุกตัวหรือเปล่าคะ

  • กรณีย้ายข้ามจังหวัด จะมีการเปลี่ยนเลขสถานที่ ดังนั้น เลข อย. จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่ะ ต้องจดแจ้งใหม่ แต่ใช้เอกสารของชุดเก่าในการอ้างอิงได้ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s