แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มยา

 1. กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 2556  !!!โปรดอ่าน!!!!
 2. ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน(ขอใหม่) (word)
 3. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ พิเศษ 56    !!!new!!
 4. ป้ายที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องดำเนินการเพิ่มเติม   !!!new!!!
 5. คำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (word)
 6. คำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล (word)
 7. คำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต (word)
 8. คำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (word)
 9. บัญชีซื้อขายยา (PDF)
 10. แบบฟอร์มเภสัชแจ้งเลิก
 11. คำขออนุญาตนำสั่งยาแผนปัจจุบัน (word)
 12. คำขออนุญาตผลิต-ขาย-นำสั่งฯยาแผนโบราณ (word)
 13. คำขอใบแทน-ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (word)
 14. คำขอใบแทน-ย้ายสถานที่ผลิต-ขาย-นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (word)
 15. แบบฟอร์มแจ้งเลิกใบอนุญาตร้านขายยา

แบบฟอร์มอาหาร

    ผลิตอาหาร

 1. ใบปะหน้าสำหรับยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร (pdf)
 2. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง
 3. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (word)
 4. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร_อ1 (word)
 5. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร
 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ3
 7. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ4 (word)
 8. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร_ส4
 9. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ1 เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 10. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ2
 11. คำขอยกเลิกใบอนุญาต
 12. แบบฟอร์ม สบ 5 (แบบใหม่) (pdf) (word)   !!new!! เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 13. ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ (pdf(word)    !!new!!
 14. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) (pdf)    !!new!! 
 15. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ. 5-2) (pdf)    !!new!!
 16. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3) (pdf)    !!new!!
 17. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4) (pdf)   !!new!!

   การขอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)

 1. ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ - ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. ใบปะหน้าการขออนุญาตเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท (pdf) (word)
 3. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (อ6) (pdf) (word)
 4. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (pdf) (word)
 5. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ (อ9) (pdf) (word)
 6. คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้า (อ10) (pdf) (word)
 7. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ (ส5) (pdf) (word)
 8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
 9. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf) (word)
 10. คำขอยกเลิกใบอนุญาต (pdf)

เมื่อได้รับ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร, สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร, สำหรับอาหารกลุ่ม 3 : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร ต่อไป

   ขึ้นทะเบียน / จดทะเบียน / แจ้งรายละเอียด ขอรับเลขสารบบอาหาร

 1. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง
 2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (word)
 3. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร_อ17
 4. ใบรับรองแก้ไขคำขอใช้ฉลากขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
 5. คำขอใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับ_อ20
 6. คำขออนุญาตใช้ฉลาก_สบ3
 7. ใบจดทะเบียน_แจ้งรายละเอียดอาหาร_สบ5 เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
 8. แบบการแก้ไขรายละเอียดอาหารที่จดทะเบียน_แจ้งรายละเอียด_สบ6

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการงานอาหาร

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรรู้
 2. แบบตรวจGMPอาหาร
 3. แบบตรวจGMPน้ำดื่ม

แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

 1. ชุดคู่มือการขออนุญาตเปิดคลินิกใหม่
 2. สรุปเอกสารที่ต้องยื่นและข้อสอบเปิดคลินิก
 3. คำขออนุญาตเปิดคลินิก
 4. คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
 5. คำขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ
 6. คำขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการคลินิก
 7. แบบคำรองขอใหม่-เปลี่ยนแปลง ครอบครอง-ใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ 234 (สถานพยาบาล) (word)
 8. คำชี้แจงบันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก (เพื่อพิจารณา)
 9. คำชี้แจงบันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก (ตรวจประจำปี)
 10. มาตรฐานคลินิกเวชกรรมและเวชกรรมเฉพาะทาง
 11. มาตรฐานคลินิกทันตกรรม
 12. มาตรฐานคลินิกการแพทย์แผนไทย
 13. มาตรฐานคลินิกแผนไทยประยุกต์
 14. มาตรฐานคลินิกผดุงครรภ์
 15. มาตรฐานคลินิกกายภาพบำบัด
 16. มาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์
 17. ภาคผนวก

แบบฟอร์มวัตถุอันตราย

 1. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
 2. หนังสือมอบอำนาจ
 3. ใบปะหน้าคำของานวัตถุอันตราย
 4. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
 5. ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่2(วอสธ3)
 6. ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1(วอ.สธ.5)
 7. ฟอร์มคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองฯ (วอ.7)
 8. ข้อความคำเตือนตามกฎหมาย
 9. บันทึกการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
 10. บันทึกการตรวจสอบเอกสารคำขอครอบครองใช้รับจ้าง

แบบฟอร์มเครื่องสำอาง

 1. ใบปะหน้าเครื่องสำอาง
 2. แบบคำขอกำหนดรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ
 3. แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี
 4. แบบแจ้งความประสงค์ให้ตรวจสถานที่
 5. หนังสือมอบอำนาจ
 6. แบบแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง
 7. หนังสือรับรอง
 8. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มงานเครื่องมือแพทย์

 1. คำขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์(เฉพาะชุดตรวจ HIV)

แบบฟอร์มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 1. ใบมอบตัวศิษย์
 2. สมัครสอบแพทย์แผนไทย(พท.1)

การขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสุขภาพ

 1. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ขอใหม่) สสธ – 1 (pdf)
 2. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ต่ออายุ) สสธ – 2 (pdf)
 3. แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ สสธ – 3 (pdf)
 4. แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ สสธ – 4 (pdf)
 5. แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย สสธ – 5 (pdf)
 6. ทะเบียนประวัติผู้ให้บริการและพนักงาน สสธ – 6 (pdf)
 7. แบบลงทะเบียนผู้รับบริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สสธ – 7 (pdf)

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ สถานบริการตามมาตรา 3(3)(ข) ตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546) ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต (แต่กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน) กำหนดให้ต้องมีลักษณะสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพ และเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญํติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) และเนื่องจากกิจการกลุ่มดังกล่าว มีลักษณะการใช้สถานที่ อุปกรณ์ น้ำใช้ และอื่นๆ ที่ถูกควบคุมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ซึ่งการควบคุมดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: